Privacy Statement

Privacy Statement – algemeen

Om de Tennisvereniging Het Hofland diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Tennisvereniging Het Hofland (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. Tennisvereniging Het Hofland respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door TV Het Hofland verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Contactgegevens TV Het Hofland
 • Wijzigingen in dit privacy statement

 

Welke gegevens worden door TV Het Hofland verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:

 • Lid wordt bij TV Het Hofland. Het gaat dan om de volgende gegevens:

initialen, naam (voor- en achternaam), adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum,  speelsterkte, actuele rating, lidmaatschapsnummer, bondsnummer, pasfoto en overige gegevens die door jou worden verstrekt;

 • Binnen TV Het Hofland als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door TV Het Hofland. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning;
 • Toernooi speler bent. Het gaat dan om de volgende gegevens: ranking en uitslagen;
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van de TV Het Hofland wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten;
 • Je inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen;
 • Je aanmeldt en/of TV Het Hofland-evenementen bezoekt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten. Betalingen worden niet door TV Het Hofland uitgevoerd;
 • Je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of prijsvragen. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een prijsvraag, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres;
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van TV Het Hofland en individuele leden van onze vereniging en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van Tennisvereniging het Hofland;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van TV Het Hofland, de partners van TV Het Hofland of andere partijen waarmee TV Het Hofland samenwerkt;
 • Archief doeleinden; en
 • Analytische – en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de TV Het Hofland die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door TV Het Hofland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie en afhangbord.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TV Het Hofland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. TV Het Hofland treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 Jouw rechten

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan contact@hethofland.nl  Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van TV Het Hofland

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van TV Het Hofland, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar contact@hethofland.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van TV Het Hofland. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Privacy Statement – bezoek website

 Algemeen

Teneinde de TV Het Hofland website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TV Het Hofland in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TV Het Hofland respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door TV Het Hofland  verwerkt?

De gegevens die door TV Het Hofland worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, et cetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet TV Het Hofland met jouw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Het verwerken van jouw vraag.

 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
 • Jouw deelname aan een spel te effectueren.
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
 • Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met TV Het Hofland te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn.
 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. TV Het Hofland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging

TV Het Hofland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Jouw rechten

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan contact@hethofland.nl.

Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en/of aanbiedingen, dan kun je je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor de TV Het Hofland nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen kun je tevens afmelden via contact@hethofland.nl.

Informatie over het privacy beleid van de KNLTB

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van TV Het Hofland, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar contact@hethofland.nl.

Share