Bardienstreglement  2019

 1. Elk lid vanaf 18 jaar heeft een bardienst verplichting, uitgezonderd zijn leden boven de 70 jaar. Een gedeeltelijke vrijstelling is er voor leden vanaf 65 jaar.
 2. Bestuurs- en commissieleden en daaraan gelijk te stellen leden kunnen vrijstelling krijgen voor het draaien van bardiensten.
 3. Gedeeltelijk afkopen dient tijdig kenbaar gemaakt te worden.
 4. Aan leden die verzuimen bardienst te draaien zal € 50,- per niet gedraaide bardienst in rekening worden gebracht. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zal het Bestuur zich beraden over eventueel te nemen sancties. Een royement behoort tot de mogelijkheden.
 5. Onderling ruilen alsmede het zich laten vervangen is toegestaan, mits dit gebeurt door personen genoemd in punt 1 en de mutatie per e-mail wordt doorgegeven aan bardienst@hethofland.nl
 6. De bardienstindeling zal tijdig gepubliceerd worden op de Dienstenplanner.
 7. Uitgebreide informatie omtrent het draaien van een bardienst is vastgelegd in de barinstructies, welke in het clubhuis aanwezig zijn.
 8. Indien de bardienst door omstandigheden van buitenaf (b.v. regen) niet gedraaid kan worden, kan deze bardienst als gedraaid worden beschouwd.
 9. Tijdens uw bardienst kunt u van consumpties gebruik maken, deze moeten worden aangeslagen en afgerekend met de ‘betaalpas’ die u in het ‘bartasje’ vindt. Het is niet toegestaan om alcohol te gebruiken tijdens de dienst.
 10. De leden die voor de ochtenddienst zijn ingedeeld, moeten te allen tijde zorg dragen dat het bartasje met sleutels wordt afgegeven bij het sleuteladres bij Joke en Ben Schouten aan de Nieuwe Singel 21 (dit is het tweede huis naast de poort van het tennispark)
 11. De ochtend- en middag diensten moeten de buitendeur niet op slot draaien i.v.m. het bereikbaar blijven van de toiletten en kleedruimtes voor spelers. Zie ook de barinstructies.
 12. Tijdens evenementen kunnen extra bardiensten worden toegevoegd en andere openingstijden worden gehanteerd.
 13. Bij het indelen van bardiensten zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de individuele wensen van de leden. De Barcommissie blijft echter het recht behouden om naar eigen inzicht de indeling uit te voeren.
 14. Mocht u na 30 maart uw bardiensten nog niet geregeld hebben, dan behoudt de Barcommissie zich het recht voor naar eigen inzicht de indeling uit te voeren.

Ochtenddienst

Aanvullen/bijvullen van de koelingen

Maken van nieuwe snoepzakjes

Sluiten van de ramen en binnen- en buitendeuren

Alle brandende verlichting in het clubhuis en de keuken uit doen

Alleen de deur van het clubhuis afsluiten, alarm hoeft niet te worden aangezet, buitendeur alleen dicht doen (niet op slot draaien).

Avonddienst

Opschrijven wat er eventueel niet meer voorradig is

Schoonmaken van de lekbladen van de biertapinstallatie met een soppie

Schoonmaken van de koffie-automaat, zie de handleiding bij de barinstructies

Bij het afsluiten opletten dat de zonwering omhoog zijn gehaald en de buiten parasols zijn ingeklapt

Dus ook als door regen de bardienst niet doorgaat!

Afsuiten deuren, aanzetten alarm en ‘bartasje’ in de brievenbus (kluis) van het clubhuis

Huis- en gedragsregels barvrijwilligers

Naast de instructies van het barreglement zijn onderstaande regels van belang om te weten. Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Dat geldt ook voor verenigingen met een kantine in eigen beheer. Het is verplicht dat iedere barvrijwilliger instructies- en informatie krijgt over verantwoord alcoholgebruik. Hier vindt u de huis- en gedragsregels die voor iedere barvrijwilliger belangrijk zijn. Barvrijwilligers: zijn tenminste 18 jaar oud en hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik ontvangen en staan bij de vereniging geregistreerd.

Huis- en gedragsregels barvrijwilligers

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras

De leeftijdsgrenzen moeten strikt in acht genomen worden. Aan personen beneden de 18 jaar mag geen bier en wijn verkocht worden

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals ‘happy hours’, meters bier en rondjes van de zaak zijn niet toegestaan

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

-begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie

-personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

 

Jeugd onder de 18 jaar heeft geen toegang achter de bar.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden verzocht te vertrekken

Share