Algemene Ledenvergadering

20 februari 2020
Aan de leden

Dit is een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 20 februari 2020 in ons clubhuis. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Bijgaand de agenda van deze vergadering. Het financieel verslag is op te vragen bij contact@hethofland.nl en ligt op de avond in het clubhuis.

Wij hopen op een goede opkomst en een prettige vergadering.

Arno Korenhof, voorzitter

Agenda van de Algemene Ledenvergadering
1. Opening

2. Mededelingen en behandeling van ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019

4. Financieel verslag 2019

5. Uitbrengen van verslag door de Kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe leden Kascontrolecommissie

7. Goedkeuring begroting 2020
• Verhoging contributiegelden: seniorleden met € 10,00 en juniorleden en semi-seniorleden met € 5,00. Senior competitieleden bijdrage naar € 50,00 per competitie.

8. Her-/verkiezing bestuursleden
• Voorstel benoeming voorzitter.
Het bestuur stelt Yvonne Halman als nieuwe voorzitter voor.Om een goede overgang te regelen blijft Arno Korenhof tot 1 juli deel uitmaken van het bestuur.
• Sabine Smit stelt zich herkiesbaar voor lid van bestuur.

9. Rondvraag

10. Afscheid aftredende bestuurs- en commissieleden

11. Sluiting

Share